Σύστημα Εκτάκτων Αναγκών 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Disaster Management Framework (DMF)
 
Το DMF είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης κατάστασης εκτάκτων αναγκών και Κινδύνων στο οποίο είναι ενσωματωμένες όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες και εργαλεία για την υποβοήθηση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών – καταστροφών. Το σύστημα είναι διαδικτυακό και η χρήση του επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή Φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, πολιτών, εθελοντικών ομάδων κλπ. To DMF παρουσιάζεται στον διαδικτυακό τόπο www.dmf.gr. Στον διαδικτυακό αυτόν τόπο μπορεί o κάθε ενδιαφερόμενος να πάρει μία εικόνα των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες στο κοινό.  
1 Εγκατάσταση και Ενσωμάτωση στο Σύστημα Καμερών Επιτήρησης. Το σύστημα υποστηρίζει διασύνδεση καμερών εγκατεστημένων σε μεμακρυσμένα σημεία μέσω δικτύου WiFi Γίνεται καταγραφή σε video recorder. Παρέχεται ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου των καμερών.
2 Εγκατάσταση και λειτουργία μετεωρολογικών σταθμών. Το σύστημα υποστηρίζει την ενσωμάτωση μετεωρολογικών σταθμών για την τροφοδοσία του συστήματος με τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί διασυνδέονται στο σύστημα με το δίκτυο WiFi. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται κάθε 5 λεπτά.
3 Εγκατάσταση μικρού Εξυπηρετητή για την διαχείριση του videο των καμερών. Το σύστημα απαιτεί την χρήση ενός μικρού  εξυπηρετητή για την διαχείριση του videο των καμερών και τον χειρισμό των καμερών.
4 Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Έχει ενσωματωθεί λογισμικό GIS το οποίο χρησιμοποιείται για την web παρουσίαση αλλά και web editing ώστε οι χάρτες να ενημερώνονται on line από τους χρήστες που έχουν σχετικά δικαιώματα. Το ενσωματωμένο λογισμικό GIS έχει σαν σκοπό την online ενημέρωση των επιχειρησιακών χαρτών με την θέση Δυνάμεων, Καταστροφής, Οχημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων.
5 Λογισμικό Σύνταξης Πληροφοριακών Δελτίων Καταστροφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο σύστημα ενσωματώθηκαν σχετικές φόρμες, οι οποίες συμπληρώνονται αυτόματα και δρομολογούνται με email ανάλογα.
6 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καταστροφών για Φορείς (Περιφέρειες, Δήμους, άλλες Δημόσιες
Υπηρεσίες, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Ομάδες κλπ).
Καλύπτει:

Την καταγραφή , οργάνωση του προσωπικού , των υλικών , των εφοδίων , των οχημάτων και των μηχανημάτων κατά φορέα και περιοχή.
Την οργάνωση συστήματος προηγμένης ειδοποίησης φορέων , ομάδων ανάλογα με την καταστροφή και την θέση της, όπως επίσης και τους κανόνες που έχουν προκαθοριστεί.
Την δυνατότητα καταχώρισης , τροποποίησης και επικαιροποίησης των σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών ή των μνημονίων για κάθε φορέα.
Την δυνατότητα καταμερισμού , ορισμού υπηρεσιών , βαρδιών , περιπόλων για κάθε φορέα.
7 Σύστημα Καταγραφής Κινδύνων στο GIS από Πολίτες και Φορείς. Το σύστημα παρέχει δυνατότητα και σαφή διαδικασία καταγραφής κινδύνων από φορείς και πολίτες εξασφαλίζοντας την επικαιροποίηση των επιχειρησιακών χαρτών.

 
8 Σύστημα αυτοματοποιημένης προηγμένης ειδοποίησης για κάθε έκτακτη ανάγκη των υπευθύνων των Φορέων, Επιχειρήσεων, Εθελοντών, Πολιτών κλπ. Ενσωματώθηκε σύστημα αυτόματης δημιουργίας μηνυμάτων κειμένων ή φωνής ή εικόνας και διαβίβασης με SMS , Voice, Email σε προσωπικό ανάλογα με την θέση της καταστροφής , την παρούσα θέση τους και τους προκαθορισμένους κανόνες.

 
9 Σύστημα Τήρησης Ιστορικού για κάθε Συμβάν Πολιτικής Προστασίας με στο οποίο παρουσιάζονται Φωτογραφίες, Video , ο χάρτης της θέσης του συμβάντος, οι διατεθείσες δυνάμεις κλπ.  Κάθε καταστροφή ή συμβάν καταγράφεται στο Ιστορικό. Τηρούνται στο ιστορικό η θέση της καταστροφής ή του συμβάντος στον χάρτη, οι τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες, οι ειδοποιήσεις , οι λήψεις των καμερών , φωτογραφίες , τα διατεθέντα ανά φορέα μέσα και προσωπικό.

 
10 Υποστήριξη δικτύου WiFi για την διασύνδεση Καμερών , Μετεωρολογικών Σταθμών. Υποστήριξη δικτύου 3G για την εφεδρική επικοινωνία με τους μετεωρολογικούς σταθμούς.

 
11 Υποστήριξη αισθητήρων πολλαπλής χρήσης. Το σύστημα υποστηρίζει την χρήση αισθητήρων για την συλλογή πολλών ειδών δεδομένων που σχετίζονται με ύπαρξη καπνού, πάγου υγρασίας, στάθμης νερού κλπ.