Σύστημα Εκτάκτων ΑναγκώνΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Disaster Management Framework (DMF)

 

Το DMF είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων στο οποίο είναι ενσωματωμένες όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες και εργαλεία για την υποβοήθηση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών – καταστροφών. Το σύστημα είναι διαδικτυακό και η χρήση του επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή Φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα , πολιτών , εθελοντικών ομάδων κλπ. To DMF παρουσιάζεται στον διαδικτυακό τόπο www.dmf.gr. 
 
Στον διαδικτυακό αυτόν τόπο μπορεί o κάθε ενδιαφερόμενος  να πάρει μία εικόνα των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Για δυνατότητες οι οποίες απαιτούν πρόσβαση από εξουσιοδοτημένο χρήστη απαιτείται η επικοινωνία με εμάς.

 

1.      Πολύγλωσσο σύστημα προηγμένης ειδοποίησης για κάθε έκτακτη ανάγκη των Πολιτών με SMS. Ενσωματώθηκε σύστημα εγγραφής των πολιτών με τα παρακάτω στοιχεία

·       Αριθμό κινητού τηλεφώνου

·       Προτιμώμενη γλώσσα μηνύματος

·       Μέχρι τρείς (3) περιοχές ενδιαφέροντος.

Οι πολίτες ειδοποιούνται με SMS με μήνυμα στην γλώσσα προτίμησης.    Η μεταγλώττιση του μηνύματος σε όλες των αποδεκτών γίνεται αυτόματα από τα Ελληνικά.

 
2.      Εγκατάσταση και Ενσωμάτωση στο Σύστημα Καμερών Επιτήρησης. Το σύστημα υποστηρίζει διασύνδεση καμερών εγκατεστημένων σε απομακρυσμένα σημεία μέσω δικτύου WiFi Γίνεται καταγραφή σε video-recorder. Παρέχεται ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου των καμερών.

3.      Εγκατάσταση και λειτουργία  μετεωρολογικών σταθμών. Το σύστημα υποστηρίζει την ενσωμάτωση μετεωρολογικών σταθμών για την τροφοδοσία του συστήματος με τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί διασυνδέονται στο σύστημα με το δίκτυο WiFi ή με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται κάθε 5 λεπτά.

4.      Εγκατάσταση μικρού Εξυπηρετητή για την διαχείριση του videο των καμερών. Το σύστημα απαιτεί την χρήση ενός μικρού εξυπηρετητή για  την διαχείριση του videο των καμερών και τον χειρισμό των καμερών.

5.      Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Έχει ενσωματωθεί λογισμικό GIS το οποίο χρησιμοποιείται για την web παρουσίαση αλλά και web editing ώστε οι χάρτες να ενημερώνονται on line από τους χρήστες που έχουν σχετικά δικαιώματα. Το ενσωματωμένο λογισμικό GIS έχει σαν σκοπό την online ενημέρωση των επιχειρησιακών χαρτών με την θέση Δυνάμεων, Καταστροφής, Οχημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων.

 

6.      Λογισμικό Σύνταξης Πληροφοριακών Δελτίων Καταστροφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο σύστημα ενσωματώθηκαν σχετικές φόρμες, οι οποίες συμπληρώνονται αυτόματα και δρομολογούνται με email ανάλογα.

7.      Λογισμικό Σύνταξης ηλεκτρονικών Σχεδίων-Μνημονίων για Φορείς  (Περιφέρειες, Δήμους, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Ομάδες κλπ). Το σύστημα παράγει αυτόματα σχέδια ή μνημόνια με βάση τα δεδομένα οργάνωσης ήτοι προσωπικού , υλικών ,  εφοδίων , μηχανημάτων, οχημάτων, ομάδων, εδάφους και χαρακτηριστικών του εδάφους.

8.      Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καταστροφών  για Φορείς (Περιφέρειες, Δήμους, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Ομάδες κλπ). Καλύπτει:

·       Tην καταγραφή , οργάνωση του προσωπικού , των υλικών , των εφοδίων , των οχημάτων και των μηχανημάτων κατά φορέα και περιοχή.

·       Την οργάνωση συστήματος προηγμένης ειδοποίησης φορέων , ομάδων ανάλογα με την καταστροφή και την θέση της, όπως επίσης και τους κανόνες που έχουν προκαθοριστεί.

·       Την δυνατότητα καταχώρισης , τροποποίησης και επικαιροποίησης των σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών ή των μνημονίων για κάθε φορέα.

·       Την δυνατότητα καταμερισμού , ορισμού υπηρεσιών , βαρδιών , περιπόλων για κάθε φορέα.

  

9.      Σύστημα Καταγραφής Κινδύνων στο GIS από Πολίτες και Φορείς.  Το σύστημα παρέχει δυνατότητα και σαφή διαδικασία καταγραφής κινδύνων από φορείς και πολίτες εξασφαλίζοντας την επικαιροποίηση των επιχειρησιακών χαρτών.

 

10.  Σύστημα αυτοματοποιημένης προηγμένης ειδοποίησης για κάθε έκτακτη ανάγκη  των υπευθύνων των Φορέων, Επιχειρήσεων, Εθελοντών κλπ.  Ενσωματώθηκε σύστημα αυτόματης δημιουργίας μηνυμάτων κειμένων ή φωνής ή εικόνας και διαβίβασης με SMS, Voice, Email, σε προσωπικό ανάλογα με την θέση της καταστροφής , την παρούσα θέση τους και τους προκαθορισμένους κανόνες. 11.   Σύστημα Τήρησης Ιστορικού για κάθε Συμβάν Πολιτικής Προστασίας με στο οποίο παρουσιάζονται Φωτογραφίες , Video , ο χάρτης της θέσης του συμβάντος, οι διατεθείσες δυνάμεις κλπ.

Κάθε καταστροφή ή συμβάν καταγράφεται στο Ιστορικό. Τηρούνται στο ιστορικό η θέση της καταστροφής ή του συμβάντος στον χάρτη, οι τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες, οι ειδοποιήσεις , οι λήψεις των καμερών , φωτογραφίες , τα διατεθέντα ανά φορέα μέσα και προσωπικό.  

 

12.   Υποστήριξη δικτύου WiFi για την διασύνδεση Καμερών , Μετεωρολογικών Σταθμών. Υποστήριξη δικτύου 3G για την εφεδρική επικοινωνία με τους
μετεωρολογικούς σταθμούς.

  

13.   Υποστήριξη αισθητήρων πολλαπλής χρήσης. Το σύστημα υποστηρίζει την χρήση αισθητήρων για την συλλογή πολλών ειδών δεδομένων που σχετίζονται με ύπαρξη καπνού, πάγου υγρασίας, στάθμης νερού κλπ.

 

14.   Υποστήριξη Ασφάλειας Εξωτερικών Εγκαταστάσεων. Για τις Εξωτερικές Εγκαταστάσεις (κάμερες , αισθητήρες , μετεωρολογικούς σταθμούς
κλπ) , το DMF υποστηρίζει συστήματα ελέγχων που βασίζονται σε Web-Services. Παραβίαση προκαθορισμένων σημείων της εγκατάστασης ενεργοποιεί σύστημα ειδοποιήσεων με SMS σε προκαθορισμένους έναν ή πολλούς αποδέκτες (Δήμο, Εθελοντές, Αστυνομία, Κατοίκους κλπ) ανά εγκατάσταση. Τηρείται πλήρες ιστορικό των παραβιάσεων, μηνυμάτων και παραληπτών ανά εγκατάσταση.

 

15.  Καταγραφή Υποδομών του Φορέα. Στις Υποδομές καταγράφονται ΜΟΝΟ όσες προσφέρονται από Πολίτες (πισίνες, δεξαμενές νερού κλπ) και όσες αφορούν άμεσα τους Πολίτες (κλιματιζόμενοι χώροι κλπ). Καταγράφονται κατά Φορέα , Καταστροφή και Είδος Υποδομής κάθε κατασκευή η
οποία σχετίζεται με την διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης. Η καταγραφή των Υποδομών γίνεται από εξουσιοδοτημένους Χρήστες. Οι Πολίτες ή οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να δούν ΜΟΝΟ τις Υποδομές σε Λίστα και στον Χάρτη. Οι Φορείς, οι Καταστροφές και τα είδη των Υποδομών ορίζονται από τον διαχειριστή του DMF.

 

16. Διασύνδεση με Ηλεκτρονικούς Πίνακες Ενημέρωσης Κοινού. Οι ηλεκτρονικοί πίνακες μεταβλητού μηνύματος που είναι τοποθετημένες σε  δημόσιους χώρους (πλατείες , αίθουσες, δρόμους κλπ) που διαθέτουν κατάλληλο interface (web service) διασυνδέονται στο DMF ώστε να  παρουσιάζουν μηνύματα εκτάκτων αναγκών προκαθορισμένα ή μη. Τηρείται πλήρες ιστορικό των μεταβολών και μηνυμάτων ανά ηλεκτρονικό πίνακα.